У С Т А В

 

НА СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

 

І. РАЗДЕЛ І

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 (1) Наименованието на Сдружението е „Съюз на репресираните в България", като по-долу в устава за краткост ще се нарича Сдружението.

(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и се самоопределя като организации за осъществяване на дейност в частна полза, съгласно чл. 2 на ЗЮЛНЦ.

 

Чл. 2 (1) Наименованието на Сдружението, седалището, адреса на управление, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер се поставят върху всички писмени изявления, документи и издания, които изхождат от негово име.

(2) Седалището на Сдружението е в град София, Столична община, област София град, а адреса на управлението му е : град София, 1000, р-н „Средец”, ул. „Пиротска”, №5.

(3) Сдружението не е ограничено със срок.

(4) Сдружението се представлява от Управителния съвет. Управителният съвет определя обем на представителна власт на Председателя на Сдружението, който е и Председател на Изпълнителния национален съвет.

(5) Сдружението участва в обществения, социалния и духовния живот на България, като си служи само с конституционни, законови и демократични средства.

 

ІІ. РАЗДЕЛ ІІ

 

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Чл. 3 (1) Съюзът на репресираните в България има за цел:

            1. Да събира, систематизира и съхранява всички данни и сведения, относно живота и делата на своите членове;

            2. Да тачи паметта на загиналите чрез организиране и провеждане на подходящи тържества и прояви;

            3. Да оказва ефективна помощ за всестранно подпомагане на изпадналите в крайно тежко материално, духовно и здравословно състояние репресирани лица, чрез безвъзмездна помощ и надлежни постъпки пред съответните държавни органи и организации – в зависимост от средствата;

            4. Съгласно Всеобщата декларация за правата на човека, да отстоява правата на всички граждани срещу посегателства, откъдето и да произхождат те,.

 

Чл.4 (1) Сдружението постига своите цели срез следните средства:

            1. устнановява и поддържа непрекъснат контакт с всички репресирани чрез своите поделения – общински и областни ръководства;

            2. осъществява контакти с компетентните държавни органи на местно и национално ниво;

            3. установява и поддържа трайни връзки със сродни вътрешни и международни организации, както и с организации на българи, живеещи в чужбина;

            4. организира и финансира разработването и реализацията на проекти, допринасящи за осъществяването на целите му, самостоятелни или съвместно с други юридически или физически лица, национални или европейски институции;

            5. участва в национални и международни прояви, свързани с неговите цели;

            6. организира свои периодични издания, вестници и списания, както и издаването на книги (художествени, научни, мемоарни - спомени, дневници, лични архиви) и други.

(2) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, приходите от която могат да се използват само за постигане на определените в настоящия устав цели.

(3) Предметът на допълнителната стопанска дейност се определя както следва:

·                    проектиране и реализиране на проекти, свързани с услуги за възрастни хора и хора в неравностойно положение – бивши репресирани лица и членове на техни семейства;

·                    обучителни програми и консултации за социална интергация и социална адаптация на възрастни хора и хора в неравностойно здравословно положение – бивши репресирани лица и членове на техни семейства;

·                    издателска и рекламна дейност и други разрешени от закона дейности, свързани с целите на сдружението;

·                    културно-просветна дейност за изграждане и развитие на творческия потенциал и талант на възрастни лица и хора в неравностойно положение – бивши репресирани лица и членове на техните семейства;

·                    културно-просветна дейност, с цел събиране и разпространение на сведения, знания и научно-документални и художествени произведения, свързани с дейността на репресираните лица и репресиите, упражнявани срещу тях.

·                    Сдружението не разпределя печалба.

(4) Дейността на Сдружението и разходването на неговото имущество не могат да бъдат обвързани с предизборни кампании, ангажиращи го във воденето на пропаганда и агитация в полза на определени политически партии;

(5) Сдружението може да членува в български, чуждестранни и международни организации, чиято дейност е в съответствие с неговите цели и е допустима по българското и съответното чуждо законодателство.

 

 

ІІІ. РАЗДЕЛ ІІІ

 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 

Чл. 5 (1) Членството в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружение „Съюз на репресираните в България” могат да бъдат всички български граждани, членове на техните семейства и техни наследници, които имат избирателни права, и са пострадали от действията на комунистическата власт, включително намиращите се извън страната, без разлика на пол, социално положение и вероизповедание, а именно: лишените от свобода по политически причини; изселените; изключените от университетите и средните учебни заведения, както и лица, по друг начин малтретирани и дискриминирани от комунистическата власт. Членове на сдруженито могат да бъдат и юридически лица, с цели и/или членски състав, сходни с целите и членския състав на Сдружението. Членовете на Сдружението са равнопоставени и равноправни.

(2) Юридическите лица следва да бъдат регистрирани по предвидения в българското, или съответното чуждестранно законодателство ред и да бъдат готови да съдействат за изпълнение на целите и задачите на Сдружението.

(3) Физическите лица следва да бъдат дееспособни граждани, които приемат устава и активно съдействат за постигане на целите и дейностите на Сдружението.

(4) Не могат да членуват в Сдружението привърженици на тоталитарни методи, хора с екстремистки и ксенофобски виждания и действия, както и лица, които са били служители на репресивните органи на бившата Държавна сигурност и членове на бившата БКП.

 

Чл. 6 (1) Приемането на нови членове се осъществява с решение на:

1. Местната организация (Клуб), за населени места, където има изградени местни клубове;

2. Общинското събрание, за общини, където има изградена общинска организация, но няма местни клубаве във всички селища на общината;

3. Областното събрание, за области, където има изградена областна организация, но няма изградени общински организации във всички общини на съответната област;

4. Изпълнителния национален съвет, ако няма изградена структура на сдружението в областта, където се намира населеното място, в което е постоянния адрес (адрес на управление) на кандидата за членство.

(2) Кандидатът за членство (физическо или юридическо лице) е длъжен да отправи писмено заявление за приемане до съответната организация, съгласно чл. 6, ал. 1 от настоящия устав, в което декларира съгласието си с устава, с целите и дейностите на Сдружението, готовност да работи за осъществяването им, както и основанието му, даващо му право да бъде член, подкрепено от съответните документи.

(3) Към заявлението за членство се прилага и клетвена декларация, че кандидатът, към настоящия момент, не зависи по никакъв начин от бившата Държавна сигурност, или нейни бивши служители.

            (4) Приемащият орган взема решение за приемане на нов член след като прецени дали са налице предпоставките за това, предвидени в устава и има право да поиска допълнителни разяснение и доказателства.

            (5) Решението за приемане/неприемане на нов член на Сдружението може да бъде обжалвано пред Общото събрание (Конгресът).

(6) Новите членове на Сдружението се вписват в книгата за членове с трите им имена, ЕГН, постоянен адрес и данни от документа за самоличност - за физическите лица, а за юридическите лица - данни за тяхната съдебна регистрация, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ (ЕИК) номер. В тази книга са вписани и членовете-учредители.

(7) Редовните членове, притежаващи членска карта и разписка за платен членски внос за І-то полугодине на 2010 г. на преустановилия съществуването си от началото на юли 2010 г. „Съюз на репресираните в България” са членове на настоящото Сдружение, ако уведомят чрез писмено волеизявление в този смисъл Изпълнителния национален съвет.

 

Чл. 7 (1) Всеки член има право:

·         да избира и да бъде избиран в органите на управление и контрол на Сдружението, съгласно устава;

·         да участва в дейностите по управление и контрол на Сдружението;

·         да излага и отстоява свободно своите мнения и предложения пред органите на Сдружението, свързани с дейността му;

·         да бъде информиран за дейността на Сдружението;

·         да се ползва от имуществото и резултатите от дейността Сдружението по реда, предвиден в устава.

(2) Всеки член е длъжен:

·         да спазва разпоредбите и изискванията на устава;

·         да изпълнява решенията на органите на Сдружението на всички нива;

·         да спазва демократизма във вътрешния съюзен живот и неговото единство;

·         да плаща редовно членския си внос.

(3)   Членовете на Сдружението не отговарят лично за неговите задължения.

(4)   Всеки член носи персонална отговорност за своите действия, с които ангажира Сдружението, ако не е нарочно овластен за това.

(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено другиму с изрично писмено пълномощно.

 

Чл. 8 (1) Членството в Сдружението се прекратява:

·         при напускане;

·         със смъртта или поставянето под запрещение на физическо лице или с прекратяването на юридическо лице;

·         при отпадане;

·         при изключване.

(2) Напускането на Сдружението става с писмено заявление до органа, който е приел члена. Членството се счита за прекратено от датата на регистриране на заявлението.

(3) Отпадането става при системно неучастие в дейностите на Сдружението, както и при невнасяне на членски внос повече от 6 месеца. Отпадането се констатира по документите, водени от Сдружението.

(4) Изключването е крайна мярка и се прилага в следните случаи:

·         Когато членът с умишлени действия или с бездействие не изпълнява взети решения от органите на Сдружението, както и свои преки задължения;

·         Когато членът препятства постигането на целите на Сдружението, уронва неговия престиж или по друг начин засяга интересите на организацията;

·         В случаи на грубо нарушение на Устава или на законите на страната.

(5)   Членове на Областното ръководство и Областната ревизионна комисия се изключват с решение на Областната конференция;

(6)   Членове на Управителния съвет и Централната ревизионна комисия се изключват от Общото събрание (Конгреса)

(7)   Решението за изключване се взема от съответния орган с квалифицирано мнозинство от 2/3;

            (9) Във всички случаи, преди да бъде наложено наказанието, основанието за налагането му следва да бъде писмено съобщено на предложения за наказание, най-малко 30 дни преди заседанието на органа, който ще вземе решение за изключването. Предложеният за наказание има право да бъде изслушан от органа, който налага наказанието.

            (10) Решението за изключване може да бъде обжалвано пред Общото събрание (Конгреса)

            (11) Членове с прекратено членство, могат отново да подадат заявление за приемане след изтичане на една година от прекратяване на членството, по реда на този устав.

 

ІV. РАЗДЕЛ ІV

 

ОГРАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И КОНТРОЛ

 

Чл. 9 (1) Основна структурна единица на Съюза на репресираните в България е местната организация (клуб);

(2) Тя се създава, когато в едно селище (кметство) има най-малко 5 (пет) репресирани лица;

(3) Ако общият брой на репресираните лица в съответното селище е под 5 (пет) души, то тогава няколко съседни селища (кметства) от една община, изграждат един клуб;             (4) Местният клуб избира ръководство от двама души – председател и секретар-касиер, както и контрольор.

 

Чл. 10 (1) Местните клубове на територията на дадена община образуват Общинска организация;

(2) Висш орган на Общинската организация е Общинското събрание, което се състои от всички членове на Сдружението на територията на общината. Общинското събрание избира Общинско ръководство от най-малко трима члена и Общинска ревизионна комисия (Контрольор) с двегодишен мандат.

(3) По решение на Общинското ръководство може да се въведе квотен принцип за излъчване на делегати от местните клубове за Общинското събрание.

 

Чл. 11 (1) Общинските организации на територията на дадена област образуват Областна организация.

(2) Висш орган на Областната организация е Областното събрание, което се състои от всички членове на Сдружението на територията на областта. Областното събрание избира Областно ръководство, състоящо се най-малко от трима члена и Областна ревизионна комисия, в състав от трима члена, с двегодишен мандат.

(3) По решение на Областното ръководство може да се въведе квотен принцип за излъчване на делегати от Общинските организации за Областното събрание.

 

Чл.12 (1) Органи на управление на Съюза на репресираните в България са:

1. Общо събрание (Конгрес);

2. Управителен съвет;

3. Изпълнителен национален съвет;

4. Председател на Сдружението, който е председател на Изпълнителния национален съвет;

5. Централна контролно-ревизионна комисия

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ (КОНГРЕС)

 

Чл.13 (1) Общото събрание (Конгресът) е върховен колективен орган на Сдружението, което се състои от всички членове на Сдружението, като всеки от тях има право на един глас;

(2) По решение на Управителния съвет може да се въведе квотен принцип на представителство;

(3) Делегатите за Конгреса се избират от Областните организации, като всеки местен клуб има право на поне един делегат;

(4) Делегати на Конгреса по право са членовете на Управителния съвет, Централната контролно-ревизионна комисия и председателите на Областните организации.

 

Чл.14 Общото събрание (Конгресът) има следните правомощия:

1. утвърждава дневния ред за провеждане на заседанията си, предложен и огласен от Управителния съвет;

2. избира конгресни органи и комисии;

3. обсъжда, изменя и допълва устава;

4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Сдружението, измежду членовете на Управителния съвет;

5. избира и освобождава членовете на Централната контролна ревизионна комисия;

6. отменя решения за приемане и изключване членове, при обжалване; 

7. приема основните насоки в дейността на Сдружението и утвърждава Програма за дейността на Сдружението;

8. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

            9. взема решение за откриване и закриване на клонове;

            10. взема решение за участие в други организации;

11. приема бюджета на Сдружението;

12. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

            13. определя размера на членския внос;

14. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

15. взема и други решения, които са от съществено значение за дейността на Сдружението.

(2) Общото събрание (Конгресът) не може да предоставя на други органи компетенциите си по ал. 1, т. 3, 4, 8, 11, 12, 14;

(3) Общото събрание (Конгресът) може да делегира на Управителния съвет свои компетенции, с изключение на тези по чл. 14, ал. 1, т. 3, 4, 8, 11, 12, 14.

 

Чл. 15. (1) Общото събрание (Конгресът) се свиква от Управителния съвет по негова инициатива веднъж на 2 (две) години. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в този случай Управителният съвет в месечен срок не свика Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата може да се обнародва в "Държавен вестник" или в друг централен вестник, по решение на Управителния съвет, ако важни причини налагат това. В общия случай поканата се отправя писмено до всеки член на Общото събрание и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира адресът на управление на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

 

Чл. 16. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове/делегати. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако присъстват не по-малко от 1/3 от всички членове/делегати. В противен случай се насрочва ново Общо събрание, при същия дневен ред, за друг ден и час, съобщени по предвидения в устава ред.

 

Чл. 17 (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

·         него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство-до втора степен включително;

·         юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Чл. 18 (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 14, ал. 1, т. 3 и 8 от настоящия устав се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите. Решения по въпроси, визирани в чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ се взимат с мнозинство 2/3 от всички членове на Общото събрание. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(3) Общото събрание (Конгресът) се открива от най-възрастния делегат, който предлага ръководство на Конгреса – председател, секретар, протоколисти;

(4) Заседанията на Общото събрание (Конгреса) се протоколират. Председателят и избраните секретар-протоколисти, изготвили протокола от заседанието, удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието на изготвения протокол.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл.19 (1) Управителният съвет е орган на управление на Сдружението, който се избира за срок от 2 (две) години и се състои от дееспособни физически лица.

(2) Управителният съвет има следните правомощия:

1.                 Представлява Сдружението, чрез Председателя на Сдружението, който е и Председател на Изпълнителния национален съвет, след като определи обема на представителната му власт;

2.                 Ръководи цялостната дейност на Сдружението в периода между две Общи събрания;

3.                 Утвърждава създаването на фондове и други самостоятелни звена и определя начина на функционирането и управлението им;

4.                 Приема вътрешни правила за дейността на Сдружението, определящи статута, органите и функциите на помощните органи;

5.                 Следи изразходването на средства в рамките на одобрения бюджет;

6.                 Предлага размера и реда за внасяне на членски внос;

7.                 Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

8.                 Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;

9.                 Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

10.             Подготвя и внася в Общото събрание отчет и доклад за дейността на Сдружението;

11.             Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително тази в обществена полза и носи отговорност за това;

12.             Определя адреса на управление на Сдружението;

13.             Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този устав не спадат в правата на друг орган и извършва чрез Председателя на Сдружението необходимите задължения съгласно закона по ликвидацията на Сдружението в случай на прекратяване дейността на му;

            14. Избира от състава си Председател на Управителния съвет и Изпълнителен национален съвет с мандати от по 2 (две) години, като Председателя на Управителния съвет е заместник-председател на Изпълнителния национален съвет. Председател на Изпълнителния национален съвет е Председателя на сдружението, който е избран от Общото събрание (Конгреса);

            15. Избира главен редактор на вестника и съвет от експерти.

(4) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет най-малко веднъж на тримесечие. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(5) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове с обикновено мнозинство. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията във връзка с ликвидацията на Сдружението и по ал.2, т.8 и т.11 на този член се вземат с мнозинство от всички членове. Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС;

(7) До избиране на нов Управителен съвет старият Управителен съвет изпълнява своите функции.

           

            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

 

            Чл. 20 (1) Върховен оперативен орган на Сдружението е Изпълнителния национален съвет.

            (2) Изпълнителният национален съвет се състои най-малко от 3 (трима) души – Председател,  който задължително е председателят на Сдружението, избран от Общото събрание, Заместник-председател, който задължително е Председател на Управителния съвет и организационен секретар и четен брой членове.

            (3) Изпълнителният национален съвет има следните правомощия:

1. Осъществява пряко изпълнението на всички решения, взети от Общото събрание и Управителния съвет;

2. Осъществява координацията и съгласува дейността на Сдружението с централните и държавни органи и организации;

3. Установява контакти, води преговори и разговори с други сродни сдружения и обществени организации, като представя пред тях становищата на Сдружението;

      4. Осъществява международните връзки на Сдружението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Чл.21 (1) Председателят на Изпълнителния национален съвет, който е и Председател на Сдружението се избира за срок от 2 (две) години и е задължително пряко репресирано лице.

(2) Председателят има следните правомощия:

1. Представлява Съюза на репресираните в България пред всички физически и юридически лица, държавни и общински органи и организации, след като бъде определен обема на представителната му власт от Управителния съвет;

2. Осъществява връзките на Сдружението в всички централни власти – законодателна, изпълнителна и съдебна;

3. Установява връзки с чуждестранни представители – правителствени, стопански, културни, религиозни;

4. Свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния национален съвет;

            5. Изготвя отчетни доклади пред Изпълнителния национален съвет;

            6. Прави анализи за работата на Сдружението и дава предложения;

            7. Може да сключва правни договори за поемане на имуществени задължения от Сдружението, след предварително решение на Изпълнителния национален съвет;

            8. Решава и други въпроси, свързани с дейността на Сдружението в съответствие с разпоредбите на този устав и решенията на Общото събрание;

9.      Веднъж годишно отчита дейността на Сдружението пред обществеността.

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

            Чл. 22. (1) Заместник-председателят е Председател на Управителния съвет, със съответните функции и задължения, като е и задължително е пряко репресирано лице;

            (2) Заместник-председателят поема изцяло функциите и задълженията на председателя при негово отсъствие или временна нетрудоспособност.

 

            ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР

 

            Чл. 23. Организационният секретар:

            1. Организира и ръководи административната дейност на Сдружението, съобразно действащите закони, разпоредни и нормативни актове;

            2. Организира срещи, чествания, годишния събор на о-в Персин, Белене;

            3. Поддържа архива на Сдружението, организира издирването и издаването на документални, архивни, медийни, художествени и други материали, касаещи Съюза на репресираните в България.

 

            ЧЛЕНОВЕ

 

            Чл. 24. Управителният съвет може да избира и членовете на Изпълнителния национален съвет, които съобразно индивидуалния си и професионален опит поемат съответен сектор от стопанския и обществен живот и изготвят компетентно материали по поставени за решаване въпроси от Общото събрание и Управителния съвет

 

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

 

Чл.25 (1) Централната контролна ревизионна комисия се избира за срок от 2 (две) години от Общото събрание, в състав от трима души – председател и двама членове, измежду делегатите на Конгреса.

(2) Председателят е задължително е пряко репресиран.

(3)  Комисията осъществява контрол върху дейностите на органите на Сдружението, като:

1.      Следи за спазване на Устава, решенията на Общото събрание и другите вътрешни актове на Сдружението;

2.      Проверява и дава заключение по годишния отчет и баланса;

3.      При необходимост извършва ревизия и проверка по документацията и предлага назначаването на одиторска проверка.

     

Чл. 26 Членовете на Управителния съвет и Централната контролна ревизионна комисия представят съответните документи, съгласно устава.

 

V. РАЗДЕЛ V

 

ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 27 (1) Имуществото на Сдружението се състои от парични средства, право на собственост и други вещни права, вземания, авторски и други сродни права.

(2) Сдружението набира средства и формира имуществото си от:

            1. Членски внос, размерът на който се определя от Управителния съвет по реда, установен от този устав. От събрания членски внос общинските организации превеждат на Националното ръководство 50 %, а останалите 50 % се разпределят по равно между местните клубове, общинските и областните организации.

            2. Дарения и завещания на парични средства и вещи, направени от български и чуждестранни физически и юридически лица в съответствие с неговите цели;

            3. Приходи и постъпления от управление на имуществото на Сдружението и от допълнителната стопанска дейност, както и от други източници, допустими по българското законодателство;

            4. Приходи от участие на Сдружението в проекти и конкурси, в съответствие с неговите цели и дейност;

            5. Приходи от печатна и издателска дейност.

 

Чл. 28 (1) Сдружението, с решение на Управителния съвет може да влага средствата си в движимо имущество, а с решение на Общото събрание (Конгресът) - в недвижимо имущество, необходими за осъществяването на неговата дейност.

(2) Имуществото на Сдружението се управлява по начин, който гарантира неговото запазване и осигурява подходящо финансиране за осъществяване на неговите цели и дейност.

(3) Редът за разпореждане с имуществото на Сдружението се определя от органите за управление в съответствие с разпоредбите на настоящия устав, българското законодателство и волята на лицата, направили дарения или завещания.

(4) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността му. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна.

(5) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението се спазват разпоредбите на чл.41, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

 

 

VІ. РАЗДЕЛ VІ

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ:

 

Чл. 29 (1) Сдружението се прекратява в случаите, посочени в чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Ликвидацията на Сдружението се извършва по реда на чл. 14, чл. 43 и чл. 44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Разпределението на останалото след ликвидация имущество на Сдружението се извършва по реда на чл. 15, чл. 43 и чл. 44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ограниченията, визирани в чл. 43 и чл. 44 от ЗЮЛНЦ, които са предвидени за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза ще бъдат валидни и за Съюза на репресираните в България, тъй като целите на Сдружението са в обществена полза и в един по-късен момент е възможно определянето за осъществяване на дейност в частна полза да бъде променено в такова за извършване на общественополезна дейност.

(4) Имуществото на Сдружението, останало след удовлетворяване на кредиторите ще бъде предоставено на друго юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза, чиито цели са най-близки до целите на Съюза на репресираните в България, като това юридическо лице се определи с решение на Общото събрание на Съюза на репресираните в България.

(5) Ако Сдружението се определи за извършване на дейност в обществена полза, след това не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

VІІ. РАЗДЕЛ VІІ

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 30 (1) Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание и Управителния съвет. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Управителният съвет изготвя доклад за дейността на Сдружението веднъж годишно, който съдържа данни относно:

·                    съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

·                    размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

·                    финансовия резултат.

 

Чл. 31 Сдружението може да издава печатни бюлетини, свързани с популяризиране на неговата дейност.

 

Чл. 32 Сдружението приема идеите и ценностите на Съюза на репресираните в България, регистриран през 1990 г. и през 1999 г., които ще постига спазвайки ЗЮЛНЦ и този устав.

 

Чл. 33 Изборните длъжности в Сдружението се заемат на обществени начала. При необходимост и съответни възможности, могат да се назначават и платени и щатни изпълнители и сътрудници, като съответните договори се подписват от Председателя на Сдружението, след одобрение от Националното ръководство.

 

Чл. 34 Сдружението има кръгъл печат с надпис „Сдружение Съюз на репресираните в България”. Печатът на клубовете, общинските и областните организации е същият, като печатът на Сдружението като вместо „Сдружение” се пише „Клуб”, „Общинска организация” или „Областна организация”, с посочване на съответното населено място, общински или областен център. Документи, изходящи от Изпълнителния национален съвет се подпечатват с печата на този орган, с надпис: „Съюза на репресираните в България Изпълнителен национален съвет”.

 

Чл.35 За неуредените в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.

 

                Уставът е приет на 29.11.2010 г. и е изменен и допълнен на 19.01.2011 г., вписан с Решение №1 от 26.01.2011 г. Допълнен на 20.09.2011 г., вписан с Решение №3 от 03.04.2012 г.